BANNER MASCOTAS VAL

Bonterra Resort, amb NIF B-12572400 i domicili situat Avinguda Barcelona núm. 47, 12560 Benicàssim (Castelló), en previsió del que es disposa en l’article 29.2 de la Llei Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, aprova el següent RÈGIM D’ADMISSIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA en l’establiment Bonterra Resort, de conformitat amb les següents,

CONDICIONS

Bonterra Resort es declara com a establiment “pet-friendly” admetent tant la presència com l’allotjament amb confirmació prèvia d’animals de companyia en les seues instal·lacions, per a això el titular dels mateixos haurà de complir amb el règim que es detalla en el següent articulat.


1. Admissió d'Animals de Companyia

Els animals de companyia la presència de la qual està permesa en l’establiment hoteler se circumscriuen a les següents classes:

 • Gats
 • Gossos
 • Altres (A consultar)
 

1.1.  Queda prohibit l’accés i l’estada d’animals potencialment perillosos segons les disposicions normatives i reglamentàries, animals que mostren signes evidents de perillositat per a les persones, altres animals i les coses, malaltia o falta d’higiene, així com animals en època de zel.


1.2. El client que desitge allotjar-se amb el seu animal de companyia haurà de consultar disponibilitat i especificar-lo en la reserva i/o posar-lo en coneixement de l’establiment.


1.3. Només es permetrà l’allotjament de dos animals de companyia per reserva de parcel·la o allotjament que haja sigut confirmada prèviament per l’establiment.


1.4. En el moment de formalització de la reserva, o de registre, Bonterra Resort exigirà l’exhibició del passaport i la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en vigor per danys a tercers, si és el cas, que incloga en la seua cobertura a les persones responsables de l’animal.


1.5. L’allotjament dels animals de companyia comportarà un suplement per mascota i dia conforme a les tarifes aprovades i publicades per Bonterra Resort.


1.6. L’animal de companyia haurà de comptar amb les vacunes que resulten obligatòries i que complix amb tots els requisits normatius exigits per a la seua tinença (microxip d’identificació, certificat de titularitat), per a això Bonterra Resort es reserva el dret a sol·licitar l’exhibició en qualsevol moment de l’estada de l’animal de companyia de quanta documentació resulte oportuna per a acreditar tals circumstàncies.


1.7. Els titulars dels animals de companyia que es troben o allotgen en Bonterra Resort hauran de complir amb el que es disposa en la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, respecte de les obligacions i prohibicions imposades per esta norma, o normativa que li substituïsca.


2. Condicions de Permanència i Estada dels Animals de Companyia

La presència i estada dels animals de companyia en Bonterra Resort estarà subjecta a les següents normes:

2.1. Zones i espais comuns

 • Els animals de companyia hauran de romandre en les zones i espais comuns juntament amb els seus titulars, complint amb les normes de seguretat que els siguen exigibles, de manera que no posen en risc la integritat de la resta de clients, personal de l’establiment o la seua pròpia.
 • Queda prohibit alimentar als animals de companyia en les zones i espais comuns anara dels llocs específicament habilitats per a això. El client haurà de comptar amb útils dissenyats per a això.
 • Els titulars dels animals de companyia queden obligats a arreplegar les possibles deposicions i orines que es puguen produir en estes zones.
 • Queda prohibida la presència d’animals de companyia en les següents zones i espais comuns: En l’àrea de la piscina, a l’interior del restaurant, en les zones comunes interiors de l’establiment i zones d’esbarjo infantil.
 

2.2. Zones higienicosanitàries sensibles

En compliment dels disposat en l’article 14 del Reial decret 1021/2022, de 13 de desembre, pel qual es regulen determinats requisits en matèria d’higiene de la producció i comercialització dels productes alimentosos en establiments de comerç al detall:

 • Queda prohibida la presència dels animals de companyia en les zones de l’establiment on es preparen, manipulen, exposen o emmagatzemen aliments.
 • Es permet la presència dels animals de companyia a la terrassa del restaurant.
 • S’informe els amos o responsables dels animals dels requisits d’accés.
 • Els animals estiguen subjectes per una corretja, en un trasportín o controlats per altres mitjans.
 • Els animals presenten un comportament i estat d’higiene adequats, sense signes evidents de malaltia com a diarrea, vòmits, presència de paràsits externs, secrecions anormals o ferides obertes.
 • S’evite que els animals entren en contacte amb l’equip i útils del local, amb el personal de l’establiment, així com amb les superfícies de les taules, en cas de contacte, es netejaran i desinfectaran les zones afectades amb els materials adequats.
 • Se’ls done menjar o beure utilitzant, en tot cas, útils expressament dissenyats per a l’alimentació d’animals.
 • Es dispose per part de l’establiment d’útils de neteja d’ús exclusiu en cas que els animals orinen, defequen o vomiten.
 • Queda prohibida la presència d’animals de companyia en la zona de piscina, spa, gimnàs, i zones d’esbarjo infantil.
 

2.3. Allotjament en parcel·les/allotjaments

 • Els animals de companyia no podran romandre solos en la unitat de parcel·la o allotjament. Hauran de comptar sempre amb la presència dels seus titulars.
 • Els titulars dels animals de companyia hauran de vetlar perquè els animals de companyia no causen sorolls molestos que puguen impedir el descans de la resta de clients.
 • Els titulars dels animals de companyia hauran d’evitar que es pugen als llits, butaques i altre mobiliari dels allotjaments.
 • Els titulars dels animals de companyia hauran d’abstindre’s d’usar banyeres, dutxes, lavabo i altres sanitaris per a banyar-los. S’hauran d’utilitzar per a això les banyeres específiques per a tal fi situades en el Bloc I i Bloc IV de servicis.

3. Permanència, Accés i Estada de Gossos d'Assistència

3.1. Queda permés l’accés i permanència dels gossos d’assistència pertanyents a les Forces Armades i Forces i Cossos de seguretat de l’estat que es troben de servici, conforme a la seua legislació específica, així com l’accés, permanència i allotjament dels gossos d’assistència de les persones amb discapacitat que ho necessiten.

 

3.2. L’accés, permanència i allotjament dels gossos d’assistència per a persones amb discapacitat queda sotmés al que es disposa en la normativa autonòmica, podent quedar de la manera següent:

 • S’haurà de portar amb si i exhibir el document acreditatiu de la seua identitat, el carnet de la unitat de vinculació i la documentació sanitària oficial del gos d’assistència.
 
 • Haurà de mantindre col·locat en un lloc visible, en el collaret o arnés del gos, el seu distintiu d’identificació com a gos d’assistència a més del microxip exigit en la normativa en matèria de protecció/sanitat animal.
 
 • Haurà de mantindre el gos d’assistència al seu costat amb la subjecció i mesures de seguretat que procedisquen de conformitat amb la seua raça.
 
 • Queda prohibit l’accés dels gossos d’assistència en les zones de manipulació d’aliments, zones d’accés exclusiu del personal de l’establiment hoteler i aigua de piscines.
 

3.3. Podrà denegar-se l’accés als gossos d’assistència de les persones amb discapacitat en les següents circumstàncies:

 • En cas de greu perill imminent per a l’usuari, per a tercera persona o per al propi gos d’assistència.
 • Quan l’animal present símptomes de malaltia, exterioritzats de manera alternativa o acumulada mitjançant signes febrils, alopècies anormals, deposicions diarreiques, secrecions anormals, senyals de parasitosis cutànies, ferides que per la seua grandària o aspecte suposen un presumible risc per a les persones o s’evidencie la falta d’higiene o d’atenció.

4. Cessament Anticipat de l'Estada i Responsabilitat

4.1. Podrà comportar el cessament de l’estada i allotjament dels animals de companyia, l’incompliment del present Règim d’Admissió d’Animals de Companyia, així com de la seua cartelleria indicativa, sense que per això l’establiment hoteler estiga obligat a reembossar cap import al client.

 

4.2. En cas de negativa per a desallotjar l’establiment, el seu titular podrà sol·licitar l’auxili dels agents de l’autoritat.

 

4.3. En cas d’incompliment de les obligacions i prohibicions que s’arrepleguen en la normativa sectorial com a titulars i/o responsables dels animals de companyia allotjats, l’establiment es reserva el dret de denunciar la situació davant les autoritats administratives competents.

 

4.4. Els titulars dels animals de companyia que es troben o allotgen en Bonterra Resort seran responsables dels danys, perjuís i molèsties que ocasionen a les persones, altres animals, i béns que causen.

 

4.5. Bonterra Resort es reserva el dret d’admissió contra el titular de l’animal de companyia pels imports que haja hagut de desemborsar per al rescabalament dels danys i perjuís que es causen a tercers durant la seua estada en l’establiment.

Règim en vigor des de Setembre de 2023